select country   
 

Algemene gebruiksvoorwaarden

Wij danken u voor uw bezoek aan onze website (hierna “de Site” genoemd). Wij verzoeken u om de Algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “algemene voorwaarden” genoemd) bijgevoegd in dit document grondig te lezen, aangezien het gebruik van deze website het aanvaarden van de algemene gebruiksvoorwaarden veronderstelt. Gelieve te noteren dat u, indien u de volgende algemene gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, geen toelating hebt deze Site te gebruiken. Op deze Site verwijzen de termen “wij”, “we”, “ons/onze” naar SaGa Coffee S.p.A. en alle aangesloten ondernemingen, en de termen “u”, “uw”, “gebruiker” of “gebruikers” naar elke mogelijke gebruiker van de Site Wij behouden ons het recht voor om deze website stop te zetten of om deze website en de algemene gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk of volledig te wijzigen. Wij kunnen deze wijzigingen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aanbrengen.  We kunnen elk aspect van de site, met inbegrip van producteigenschappen en -specificaties zoals omschreven of afgebeeld op de Site, te allen tijde en tijdelijk of blijvend toevoegen, aanpassen, onderbreken, verwijderen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid.  Elke wijziging aangebracht aan deze Algemene Gebruikersvoorwaarden, of alle voorwaarden die op deze Site verschijnen, zijn onmiddellijk van toepassing. Daarom vragen we u, bij een volgend bezoek aan onze website, opnieuw kennis te nemen van de Algemene voorwaarden om eventuele wijzigingen of toevoegingen te kunnen vaststellen. Eens u deze Site verder gebruikt nadat eventuele wijzigingen of toevoegingen werden aangebracht, verklaart u zich akkoord te gaan met deze wijzigingen.

Gebruik en toegang tot deze website

Deze Site is enkel bestemd voor uw persoonlijk gebruik U mag de gegevens die u op deze Site kopieert, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, geluidsbestanden, videobestanden, niet distribueren, uitwisselen, wijzigen, verkopen, noch verzenden voor commerciële of openbare doeleinden. Mits aan de algemene gebruiksvoorwaarden van T&C, SaGa Coffee S.p.A wordt voldaan, verlenen wij u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht van toegang tot deze Site. Indien U een hyperlink naar deze website wilt creëren, dient u hiervoor de expliciete toelating te vragen door contact op te nemen met SaGa Coffee S.p.A op het volgende mailadres : info@saecoprofessional.com.  U wordt ervan geïnformeerd, dat indien SaGa Coffee S.p.A u de bovenvermelde toelating verleent, wij geenszins verantwoordelijk zijn voor de inhoud, rechtmatigheid, oorsprong, kwaliteit en juistheid van de informatie die vermeld wordt via eender welke link naar onze website. SaGa Coffee S.p.A. behoudt zich het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken een Gebruiker de toegang voor elke reden of zonder reden te ontzeggen. Voor de toegang van deze Site, wordt elke Gebruiker verantwoordelijk geacht te beschikken over het nodige materiaal en dit correct te gebruiken.

Copyright

Alle materialen op deze Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot informatie, gegevens, communicaties, redactionele inhoud, audio, afbeeldingen, software, tekst en videoclips (gezamenlijk omschreven als ‘Inhoud’) vallen onder verscheidene intellectuele-eigendomsrechten; inclusief nationale en internationale auteursrechten, handelsmerken- en merkenrechten. De inhoud van deze Site kunt u enkel gebruiken zoals hierin vermeld staat. U verbindt zich ertoe de instructies te volgen, die de gebruikswijze van de Inhoud beperken. Deze Site bevat een aantal gepatenteerde logo’s, dienstmerken en handelsmerken. Door deze op deze Site te plaatsen, verleent SaGa Coffee S.p.A u geenszins een licentie deze gepatenteerde logo’s, dienstmerken of handelsmerken te gebruiken. SaGa Coffee S.p.A verleent u het recht de SaGa Coffee S.p.A Corporate webpagina’s op uw computer te raadplegen of onderdelen van deze pagina’s uitsluitend af te printen met het oog op persoonlijk gebruik en niet om deze te verdelen, tenzij u daarvoor expliciet en schriftelijk de toelating van SaGa Coffee S.p.A. ontving. Elk onrechtmatig gebruik van de Inhoud kan worden aanzien als een overtreding van de auteursrechten, handelsmerken- en andere industriële eigendomsrechten.

Koppelingen naar andere websites

Deze website kan koppelingen naar andere Internet Sites op het World Wide Web bevatten. SaGa Coffee S.p.A verwijst enkel naar deze linken voor uw eigen gebruiksgemak, en is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar gelinkt wordt vanaf deze Site. Door te verwijzen naar koppelingen van sites van derden, wordt u, vooraleer u deze sites raadpleegt, aangeraden de gebruiksregels van deze sites te raadplegen en te aanvaarden. Links van deze Site naar andere websites betekenen geenszins dat SaGa Coffee S.p.A. deze website goedkeurt of aanbeveelt. De links naar deze sites worden te goeder trouw verstrekt en SaGa Coffee S.p.A. vrijwaart zich van alle garanties, uitdrukkelijk of impliciet, voor de nauwkeurigheid, geldigheid of rechtmatigheid van de inhoud van dergelijke websites.

Door u overgedragen informatie

U draagt volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud en juistheid van de informatie die u naar  SaGa Coffee S.p.A zendt en staat er tevens voor in dat daarbij geen rechten van derden worden geschonden. Alle niet-persoonlijke communicatie of alle materiaal dat u via elektronische post of andere aan deze website overmaakt, zoals gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties of dergelijke, is en zal worden behandeld als zijnde niet-vertrouwelijk en niet-beschermd. U geeft SaGa Coffee S.p.A het recht de ontvangen informatie op te slaan en te gebruiken voor statistische en analytische doeleinden of voor andere specifieke bedrijfsdoeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaring, transmissie, publicatie, uitzending en posting.  Door informatie te verzenden, garandeert u dat u de eigenaar bent van het verzonden materiaal, en/of de verzonden inhoud, en dat het materiaal en/of de inhoud niet lasterlijk is. U zal geenszins op de Site inhoud verspreiden die lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend, intimiderend of bedreigend is, die virussen of andere contaminerende of vernietigende onderdelen bevat, die de rechten van anderen schaadt, zoals inhoud die inbreuk maakt of in strijd is met publiciteits- of privacyrechten of anderszins een toepasselijke wet overtreedt.  U kan geen koppelingen op de Site posten, die naar externe Internet sites van obscene of pornografische aard verwijzen. We behouden ons het recht voor om de inhoud die, naar eigen goeddunken, onaanvaardbaar is te verwijderen en  eventuele fouten of weglatingen te verbeteren. Overdrachten via het internet zijn nooit volledig privé en veilig.  Daardoor kunnen naar deze Site verstuurde berichten of informatie door derden gelezen of onderschept worden.    In dit verband kan SaGa Coffee S.p.A. hiervoor niet verantwoordelijk worden geacht

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

SaGa Coffee S.p.A heeft de informatie verstrekt op deze website naar eer en geweten en met professionele zorgvuldigheid samengesteld. SaGa Coffee S.p.A. geeft geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot deze Site, elke gekoppelde site of de inhoud ervan, met inbegrip van de kwaliteit van de producten en diensten omschreven op de Site, de beschikbaarheid van een site of de informatie en materialen op een site, noch over de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie en materialen. SaGa Coffee S.p.A. geeft geen garanties of verklaringen dat uw toegang tot, of uw gebruik van eender welke site ononderbroken of foutloos zal zijn, dat gebreken zullen worden verbeterd of dat de Site vrij is van
 virussen of enige andere schadelijke bestanddelen.  Zonder beperking van het voorgaande, wordt alles op deze Site u verstrekt 'als dusdanig' zonder enige waarborg, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete waarborgen van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel of niet-inbreuk. In geen geval kan SaGa Coffee S.p.A aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, gevolgschade, incidentele, bijzondere of punitieve schade, voortvloeiend uit overeenkomst of uit onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid, als gevolg van toegang tot of gebruik van de Site, of onmogelijkheid van toegang tot of gebruik van deze Website of eender welke gekoppelde site of inhoud ervan, of als gevolg van de beëindiging van de Site of het weigeren van toegang tot de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van winsten, onderbreking van commerciële activiteiten, of het verlies van programma’s of andere gegevens, ook indien SaGa Coffee S.p.A. in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van dergelijke schades.   U stemt er uitdrukkelijk mee in, dat het volledige risico verbonden aan het gebruik, de kwaliteit en de prestaties van de dienst alsook de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie enkel en alleen door uw persoon gedragen wordt.  In de staten waar geen uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid van incidentele schade of gevolgschade zijn toegestaan, zal de aansprakelijkheid van SaGa Coffee S.p.A. tot de grootste mate toegestaan door de wet beperkt worden.

Vrijwaring

U verbindt zich ertoe SaGa Coffee S.p.A, haar lasthebbers, bestuurders, medewerkers, informatieleveranciers, licentiegevers en licentienemers, functionarissen (tezamen “de Partijen”) te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, onkosten (inclusief advocaat honoraria en kosten) die voor de gevrijwaarde partijen zijn ontstaan in verband met een vordering voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden, de voorgenoemde verklaringen, garanties en overeenkomsten. SaGa Coffee S.p.A. behoudt zicht het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op te nemen van eender welke zaak die anders onderworpen is aan een schadeloosstelling door de Gebruiker, en in dat geval stemt u ermee in de verdediging van SaGa Coffee S.p.A.'s tegen eendergelijke vordering te ondersteunen.

Geldende wetgeving

Deze algemene voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het betreffende onderwerp en vervangen alle eerdere of tijdelijke afspraken of overeenkomsten, geschreven of mondeling, met betrekking tot het onderwerp. Voor alle geschillen met betrekking tot deze Website of het gebruik hiervan zijn de rechtbanken van Italië bevoegd.


This website or the third parties instruments used by it make use of cookies, third parties’ as well, necessary to the functioning and useful to the purposes set out in the cookie policy. If you want to know more or deny your consent to all or some cookies, please read the cookie policy. By closing this banner, scrolling this page or clicking on any element thereon you express your consent to the use of the cookies.close