select country   
Privacy policy
 

Privacyverklaring

Als gebruiker van onze website hebt u het recht ons beleid inzake de informatie, alsook het type informatie die we verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website, te kennen.  Lees aub onze Privacyverklaring voordat u onze website gebruikt of persoonlijke informatie verzendt. Door deze website te gebruiken en persoonlijke gegevens in te vullen, erkent en aanvaardt u de bepalingen in de Algemene voorwaarden.  De richtlijnen die hierin zijn beschreven zijn enkel van toepassing voor uw bezoeken op www.saecoprofessional.be (hierna de “Site” genoemd). Andere websites die naar deze Site linken of waarnaar gelinkt wordt vanaf deze Site kunnen aan andere Privacyverklaringen onderschikt zijn. Raadpleeg daarom de Privacyverklaringen van de betrokken websites. Op deze Site verwijzen de termen “wij”, “we”, “ons/onze” naar SaGa Coffee S.p.A. en alle aangesloten ondernemingen, en de termen “u”, “uw”, “gebruiker” of “gebruikers” naar elke mogelijke gebruiker van de Site

Verzamelen van persoonlijke gegevens

U kunt onze Website gebruiken zonder dat uw persoonlijke gegevens bij ons bekend worden.  Het verstrekken van persoonlijke informatie is geen absolute vereiste voor het gebruik van onze site. Zulke informatie behoeft slechts verstrekt te worden voor zover die nodig is om op uw verzoek een product of dienst te leveren, of wanneer u ons contacteert in het kader van een jobaanbieding. In het geval van ledenregistratie op de Site, zal u gevraagd worden persoonlijke gegevens, e-mailadres, telefoonnummer of andere bijkomende gegevens te verstrekken. We verzamelen uitsluitend gegevens die u ons verstrekt wanneer u registreert, formulieren invult of e-mails verstuurt bij bestelling van producten of diensten, als u informeert over bestelde artikelen of in vergelijkbare situaties waarin u er zelf voor heeft gekozen om informatie aan ons te verstrekken. Persoonsgegevens worden verzameld in overeenstemming met de rechten, de fundamentele vrijheden en waardigheden van individuën. De persoonsgegevens moeten op geoorloofde en wettelijke wijze en volgens de wettelijke verplichtingen worden verzameld. Uw persoonlijke gegevens worden niet door ons, noch door onze agenten aan derden doorgegeven, in welke vorm dan ook, behalve indien u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of indien een gerechtelijk bevel ons daartoe verplicht. Wij controleren periodiek op de naleving van ons privacy- en beveiligingsbeleid.

Doelen en methodes voor het gebruik van persoonlijke gegevens

De gegevens die we verzamelen worden uitsluitend gebruikt om u de gevraagde producten of diensten te leveren, of voor het verwerken van een sollicitatie of voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft verleend, behoudens andersluidende wettelijke voorschriften. De gegevens zullen worden behandeld (vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, raadplegen, wijzigen, selecteren, enz.) met behulp van elektronische of geautomatiseerde toepassingen. De gegevens kunnen ook voor commerciële doeleinden waaronder promoties, marketing onderzoek en statistieken worden gebruikt. Door het invullen van dit inschrijvingsformulier, stemt u in om uw gegevens voor deze doeleinden te gebruiken .  We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren of waarvoor u toestemming heeft gegeven, behoudens andersluidende wettelijke voorschriften.

Mededeling van de persoonlijke gegevens

De gegevens die we verzamelen kunnen ook kenbaar gemaakt worden naar en/of gedeeld worden met onze dochterondernemingen en filialen, ons sales netwerk, onze leveranciers, en – in het bijzonder – met onze dienstverleners die ons bijstaan voor de administratie van de Site; de registratie houdt ook in dat de gebruiker daarmee instemt.
U heeft het recht: een bevestiging te ontvangen over het al dan niet bestaan van uw persoonlijke gegevens, ook al werden deze nog niet officieel vastgelegd, en hierover op een begrijpelijke manier te worden geïnformeerd; om geïnformeerd te worden over (i) de bron van uw persoonlijke gegevens; (ii) het doel en de methoden van verwerking; (iii) de logica gebruikt tijdens de verwerking en of deze werd uitgevoerd met behulp van elektronische middelen, (iv) de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker en van de  aangewezen vertegenwoordiger, indien aangesteld; (v) de entiteiten of categorieën entiteiten waarvan of waarmee de persoonlijke gegevens gecommuniceerd kunnen worden en wie de persoonsgegevens kent in hun hoedanigheid als verwerker of aangewezen vertegenwoordiger ; het volgende te verkrijgen: (i) het bijwerken, rectificeren van uw gegevens alsook de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens; en (ii) het verwijderen, anonimiseren of blokkeren van uw gegevens indien deze op een onwettige manier verwerkt worden, met inbegrip van gegevens waarvan het bewaren onnodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld en verwerkt., (iii) een bekrachtiging te ontvangen dat de acties zoals vermeld in de punten (i) en (ii) werden gemeld, ook met referentie naar de inhoud hiervan, aan de instanties waaraan de gegevens zijn doorgegeven of verspreid, tenzij dergelijke bepaling onmogelijk is of een onevenredig grote inspanning vereist ten opzichte van het recht dat dient beschermd te worden; op weerspraak, geheel of gedeeltelijk (i) om geldige redenen, tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, hoewel de gegevens relevant zijn voor het doel van verzameling; en (ii) tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met als doel het versturen van reclamematerialen, de directe verkoop of de uitvoering van marktonderzoeken of commerciële communicatie. U kan uw persoonlijke gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen door een e-mail te sturen naar : info@saecoprofessional.com.

Veiligheid

We gebruiken technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging, openbaarmaking of toegang door niet-gemachtigde personen, ook al kunnen we niet garanderen dat derden hiertoe geen onbevoegde toegang zullen krijgen. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend herzien en aan de nieuwste technologische ontwikkelingen aangepast.

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker voor het gebruik van persoonlijke informatie en contacten

De verwerkingsverantwoordelijke  die persoonlijke gegevens verzamelt en beheert is SaGa Coffee S.p.A. waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Località Casona 1066 - 40041 Gaggio Montano, Bologna, Italy. Indien u vragen of opmerkingen hebt over ons beleid en praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie of over deze Privacyverklaring, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar:  info@saecoprofessional.com.


We use cookies to deliver the best possible web experience.
If you wish to know more about cookies and how to disable them, please take a look at our Cookie Policy.close